SAVITUMAS

Garliavos vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ savo veiklą organizuoja pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ ir įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu, integruotai ugdant visas vaiko kompetencijas, siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų dermės.

Įstaigoje dirba kompetentingi pedagogai, kurie sudomina, padrąsina ir įtraukia į veiklą patirties stokojančius vaikus, sudaro sąlygas skleistis ugdytinių kūrybiškumui. Ugdymas grindžiamas formų įvairove, kūrybiškai susiejant programos reikalavimus su vaiko ir pedagogo idėjomis, suteikiama galimybių vaikui remtis savo patirtimi, įgytas žinias pritaikant realiame gyvenime.

Institucijoje sukurta edukacinė vaikų vystymąsi bei individualią jų raišką skatinanti aplinka, kuri kviečia vaikus veikti, žaisti, sportuoti, tyrinėti, tobulėti pagal jų individualius poreikius.

Lopšelyje-darželyje tėvus konsultuoja ir teikia individualią pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams, turinti ilgametę darbo patirtį logopedė. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. teikia psichologinę pagalbą įstaigoje dirbanti psichologė. Vaikų sveikata rūpinasi sveikatos priežiūros specialistė.

Prioritetinės veiklos kryptys – sveikatingumas ir etnokultūra.

Dalyvaujame ES finansuojamose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programose. Esame įsijungę į Kauno rajono sveikatą puoselėjančių mokyklų tinklą, kasmet rengiame ir įgyvendiname sveikatinimo programą, finansuojamą Kauno r. savivaldybės.

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.